Política de privacitat

En SETITEM INFORMATICS, SL, ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable:SETITEM INFORMATICS S.L
Finalitat:Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional Procedència: El propi interessat.
Procedencia:El propi interesat.

Informació bàsica sobre Protecció de dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
SETITEM INFORMATICS, S.L
ERNEST LLUCH 32, TCM 2 PL. 6 OF. 15
08302 Mataró (Barcelona)
Telèfon: (+34) 937 023 206
info@setitem.com

2. ¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades que recollim a través de tots els nostres serveis s’utilitzen per prestar, mantenir, protegir i millorar aquests serveis, desenvolupar nous serveis i vetllar per la protecció de SETITEM INFORMATICS, S.L. i dels nostres usuaris. També podrem utilitzar aquestes dades per enviar-te informació comercial o promocional que pugui ser del teu interès, enquestes de satisfacció o realitzar estadístiques de serveis que presta SETITEM INFORMATICS, S.L.

3. ¿Per quant temps conservarem les seves dades?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir.

4. ¿Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal pel tractament de les seves dades: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Consentiment de l’interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

5. ¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Proporcionarem les seves dades personals a les nostres filials o a organitzacions i altres tercers de confiança perquè portin a terme el seu tractament per compte de SETITEM INFORMATICS, S.L. seguint les nostres instruccions, en conformitat amb la nostra Política de privacitat i prenent les mesures pertinents per garantir la confidencialitat i seguretat d’aquestes dades.

Per seguir oferint el servei, podrem compartir les seves dades per a fins de màrqueting directe.

Motius legals:

  • Complir qualsevol requisit previst en la legislació o normativa aplicable o atendre qualsevol requeriment d’un òrgan administratiu o judicial
  • Complir el que preveu les Condicions d’ús vigents, inclosa la investigació de possibles infraccions, detectar o impedir qualsevol frau o incidència tècnica o de seguretat o fer-los front d’una altra manera, protegir els drets, els béns o la seguretat SETITEM INFORMATICS, S.L., dels nostres usuaris o del públic en general en la mesura exigida o permetida per la legislació aplicable.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. ¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant, o no, dades personals que els afectin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas es deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

“Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. ¿Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SETITEM INFORMATICS, S.L. provenen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Adreces postals i electròniques
  • Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual).